Souhlas se zpracováním osobních údajů

1. Uděluji tímto souhlas spolku Prague Pride z. s. se sídlem Rybná 716/24, Praha 1, IČO: 22842730,
zapsaný v e spolkovém rejstříku vedeným Městským soudem v Praze oddíl L, vložka 22311 (dále jen
„Prague Pride, z. s.“ nebo též "spolek"), aby ve smyslu příslušných právních předpisů zpracovávala
všechny mé osobní údaje, které sám vyplním v aplikaci Sinch dostupné na www.praguepride.sinch.cz
poté, co se do této aplikace úspěšně zaregistruji (v rámci samotného procesu registrace mi byly
sděleny informace o zpracování osobních údajů, u kterých není vyžadován můj souhlas).

2. Výše uvedené osobní údaje jsou zpracovávány za účelem vedení evidence dobrovolníků či
potencionálních dobrovolníků Prague Pride, z. s., která Prague Pride, z. s. umožňuje nabízet mi (mimo
jiné i prostřednictvím SMS zpráv na mobilní telefon, nebo prostřednictvím e-mailu) konkrétní
příležitosti dobrovolnické činnosti a mě umožňuje se přihlašovat na konkrétní práce, sledovat historii
mých odpracovaných akcí a mé hodnocení.

3. Prague Pride, z. s. může všechny osobní údaje propojovat s oprávněně zveřejněnými osobními
údaji uvedenými o mé osobě ve veřejně přístupných zdrojích a s osobními údaji, které o mně spolek
zpracovává na základě jiných vztahů mezi mnou a spolkem, zejména v souvislosti s podpisem peticí a
výzev spolku, e-mailovou komunikací mezi mnou a spolkem a mou předchozí dobrovolnickou činností
prováděnou pro spolek.

4. S výše uvedeným zpracováním uděluji svůj výslovný souhlas. Tyto údaje budou zpracovány po
dobu trvání stejného předmětu činnosti spolku. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním
emailu nebo dopisu na kontaktní údaje Prague Pride, z. s.

5. Zpracování osobních údajů je prováděno Prague Pride, z. s., osobní údaje však pro spolek mohou
zpracovávat i případní další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, zejména
společnost Sinch, s. r. o., která zajišťuje provoz aplikace Sinch. Prague Pride, z. s., ani další
zpracovatelé nepředávají osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní
organizaci.

6. Beru na vědomí, že mám právo:

- vzít souhlas kdykoliv zpět,

- požadovat po spolku informaci, jaké mé osobní údaje zpracovává,

- požadovat po spolku vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,

- vyžádat si u spolku přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,

- požadovat po spolku výmaz těchto osobních údajů, pokud to zákon umožňuje,

- v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů
obrátit se na spolek nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů

- vznést námitku proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu, včetně
profilování, pokud se profilování týká tohoto přímého marketingu

- nemám povinnost osobní údaje poskytnout, jejich poskytnutí není požadavkem, který je nutný
k uzavření smlouvy