Právní podmínky
spolku Prague Pride, z. s.

se sídlem Rybná 716/24, Praha 1, IČ: 22842730
zapsaného ve spolkovém rejstříku vedenám Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 22311.

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto právní podmínky (dále jen „Právní podmínky“) spolku Prague Pride, z. s. se sídlem Rybná
716/24, Praha 1, IČ: 22842730, zapsaného ve spolkovém rejstříku vedenám Městským soudem v
Praze, oddíl L, vložka 22311 (dále jen „Prague Pride, z. s.“) upravují v souladu s ustanovením § 1751
odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“) vzájemná práva a
povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti s uzavřením smlouvy o užívání systému (dále jen
„Smlouvy“) mezi Prague Pride, z. s. a jinou fyzickou osobou (dále jen „Dobrovolník“) prostřednictvím
formuláře dostupného na www.praguepride.sinch.cz, který vyplňuje Dobrovolník při uzavírání
Smlouvy (dále jen „Registrační formulář“), jejíž součástí jsou tyto Právní podmínky. Prague Pride, z. s.
je právnickou osobou, která využívá pro organizaci akcí a dalších činností, správu dobrovolnické sítě a
komunikaci s Dobrovolníky, aplikaci dostupnou na webovém rozhraní www.praguepride.sinch.cz.
Aplikace Dobrovolníkům umožňuje registrovat se na konkrétní dobrovolnické činnosti (dále jen
„Systém“).

1.2. Ustanovení těchto Právních podmínek jsou nedílnou součástí Smlouvy. Znění Právních
podmínek může Prague Pride, z. s. měnit či doplňovat. Tímto nejsou dotčena práva a povinnosti
vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění podmínek. Změna Právních podmínek bude
Dobrovolníkovi bez zbytečného odkladu oznámena, a to vždy při prvním přihlášení do Systému po
úpravě Právních podmínek. Provedením registrace do Systému, jakož i následným přihlašováním a
používáním tohoto Systému vyslovuje Dobrovolník souhlas s Právními podmínkami v jejich aktuálním
znění. Odmítne-li Dobrovolník udělit souhlas s Právními podmínkami, nebude mu umožněna
registrace resp. přihlášení do Systému. Dobrovolník může vyslovit písemnou formou svůj nesouhlas s
novou verzí Právních podmínek do 14 dnů od doručení oznámení o změně Právních podmínek. V
takovém případě může Dobrovolník ve shora uvedené lhůtě pro vyjádření nesouhlasu Smlouvu
vypovědět. Výpovědní lhůta činí 14 dní od doručení výpovědi Prague Pride, z. s.

1.3. Dobrovolníkem může být jakákoliv fyzická osoba starší 15 let způsobila právně jednat.

2. Uzavření smlouvy

2.1. Dobrovolníkovi je zřízen účet v Systému (dále jen „Uživatelský účet“) uzavřením Smlouvy.
Smlouva je uzavřena elektronicky odsouhlasením Právních podmínek a odesláním vyplněného
Registračního formuláře se všemi povinnými poli ze strany Dobrovolníka. Dobrovolník je povinen při
registraci zadat jméno, příjmení, e-mailovou adresu, telefonní číslo, datum narození a heslo. Před

odsouhlasením Právních podmínek je Dobrovolník povinen se seznámit s jejich zněním. Souhlas se
zněním Právních podmínek je Dobrovolník povinen potvrdit zaškrtnutím příslušného políčka.

2.2. Dobrovolník se přihlašuje do Systému prostřednictvím svého Uživatelského účtu kombinací
přihlašovacího jména, které představuje jím uvedený e-mail, a hesla, které uvede při registraci v
Registračním formuláři.

2.3. V Registračním formuláři je Dobrovolník povinen správně a pravdivě uvést všechny požadované
údaje o své osobě. Údaje uvedené v Registračním formuláři je Dobrovolník povinen při jakékoliv
jejich změně bezodkladně aktualizovat. Jména a příjmení uvedené při registraci nelze později změnit.
Údaje uvedené Dobrovolníkem v Registračním formuláři považuje Prague Pride, z. s. za správné.
j
2.4. Prague Pride, z.s. je oprávněn vyzvat Dobrovolníka v případě pochybností o správnosti údajů
zadaných v Registračním formuláři k prokázání jejich správnosti a pravdivosti. Nebude-li této výzvě v
přiměřené době vyhověno, je Prague Pride, z. s. oprávněn Uživatelský účet zablokovat.

3. Práce se systémem

3.1. Dobrovolník je povinen dodržovat všechny zásady k zajištění bezpečnosti svého Uživatelského
účtu, zejména je povinen chránit heslo a nesdělovat ho třetím osobám. Po skončení práce v Systému
je Dobrovolník povinen se ze Systému odhlásit.

3.2. Dobrovolník není oprávněn umožnit užívání svého Uživatelského účtu třetím osobám.
Dobrovolník odpovídá za všechny činnosti provedené pomocí svého Uživatelského účtu. Pokud se
Dobrovolník dozví, že došlo ke zneužití Uživatelského účtu třetí osobou, je povinen o tom okamžitě e-
mailem informovat Prague Pride, z. s.

3.3. Při přijetí oznámení specifikovaného v čl. 3.2. Prague Pride, z. s. zablokuje přístup do Systému
pro daný Uživatelský účet. Přístup bude takovému Dobrovolníkovi obnoven pouze na základě jeho
žádosti zaslané Prague Pride, z. s.

3.4. Dobrovolník bere na vědomí, že Systém nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s
ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení, které Systém pro svůj provoz
využívá.

4. Zrušení Uživatelského účtu

4.1. Dobrovolník může zrušit svůj Uživatelský účet. Zrušením Uživatelského účtu zaniká závazek ze
Smlouvy
4.2. Pokud Dobrovolník poruší některou z povinností vyplývajících ze Smlouvy, těchto Právních
podmínek, nebo zákona v souvislosti s užitím Systému, je Prague Pride, z. s. oprávněn zablokovat
jeho Uživatelský účet s okamžitou platností.

5. Doručování oznámení

5.1. Prague Pride, z. s. poskytuje Dobrovolníkovi veškerá oznámení jejich zobrazením v Uživatelském
účtu, elektronickou poštou na emailovou adresu uvedenou Dobrovolníkem nebo jejich zasláním na
doručovací adresu uvedenou Dobrovolníkem v Registračním formuláři. Prague Pride, z. s. je
oprávněn zvolit, kterou z uvedených forem Dobrovolníkovi oznámení doručí. Oznámení bude
považované za doručené zobrazením v Uživatelském účtu, příp. uplynutím 48 hodin od jeho odeslání
na emailovou adresu Dobrovolníka, pokud Prague Pride, z. s. neobdrží oznámení, že email nebyl
doručen. Pokud je oznámení zasláno na doručovací adresu jako poštovní zásilka, považuje se za
doručené 3. pracovní den po odeslání v rámci České republiky, nebo 15. pracovní den při odeslání do
ciziny.

6. Informace o Dobrovolnících

6.1. Ochrana osobních údajů Dobrovolníka je poskytována zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování
osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU)
2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních
údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR).

6.2. Prague Pride, z. s. si vytváří interní databázi kontaktních údajů o Dobrovolnících. Tato interní
databáze je používána při provozu Systému a k zajištění styku s Dobrovolníkem, pod který spadá i
informování Dobrovolníka o vlastní činnosti Prague Pride, z. s. a nabídkách dobrovolnických prací a
výkonů pro Prague Pride, z. s.

6.3. Dobrovolník souhlasí se zpracováním těchto svých údajů: jméno, příjmení, adresu bydliště
(byla-li sdělena), e-mailová adresa, telefonní číslo, datum narození, a s jejich uchováváním v interní
databázi Prague Pride, z. s., a to pro účely realizace práv a povinností plynoucích ze Smlouvy. Požádá-
li Dobrovolník o vymazání jeho kontaktních údajů z interní databáze v rámci Systému, pak mu bude
vyhověno bez zbytečného odkladu. Dobrovolník bere na vědomí, že vymazání jeho kontaktních údajů
z interní databáze v rámci Systému nemá vliv na uchování jeho údajů v rámci jeho dalších smluvních
vztahů s Prague Pride, z. s., a to zejména pokud jde o plnění zákonných povinností Prague Pride, z. s.
například v případě pojištění Dobrovolníka.

6.4. Zpracováním údajů o Dobrovolnících může Prague Pride, z. s. pověřit třetí osobu, jakožto
zpracovatele. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje jsou zpracovány v
elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným
způsobem.

6.5. Dobrovolník potvrzuje, že jím poskytnuté údaje jsou přesné a že jde z jeho strany o dobrovolné
poskytnutí údajů.

6.6. Dobrovolník souhlasí se zasíláním informací souvisejících se službami a plněními poskytovanými
Prague Pride, z. s. na elektronickou adresu Dobrovolníka a na jeho telefonní číslo a dále souhlasí se
zasíláním informačních sdělení na elektronickou adresu Dobrovolníka.

7. Podmínky dobrovolnictví

7.1. Dobrovolník se může přihlásit na jakoukoli volnou směnu, která je pro něj přístupná v Systému.
Přihlášením se na konkrétní směnu vzniká mezi Dobrovolníkem a Prague Pride, z. s. smlouva o
dobrovolnictví (dále jen "Dobrovolnická smlouva"). Dobrovolnickou smlouvou se Dobrovolník
zavazuje provést práci pro Prague Pride, z. s. bez nároku na odměnu. Prague Pride, z. s. se zavazuje
zajistit pracovní podmínky a prostředky potřebné pro výkon směny Dobrovolníkem. Prague
Pride, z. s., respektive Koordinátor směny, po Dobrovolníkovi může vyžadovat splnění pouze těch
úkolů, které vyplývají z popisu směny v Systému, ledaže se s Dobrovolníkem domluví jinak.

7.2. Nemůže-li se Dobrovolník zúčastnit směny nebo její části, nahlásí to bezodkladně
Koordinátorovi směny. Během směny je Dobrovolník povinen dbát pokynů Koordinátora směny a
organizátorů. Svůj odchod hlásí Dobrovolník vždy Koordinátorovi směny, případně jinému z
organizátorů akce nebo členů a spolupracovníků Prague Pride, z. s. Prague Pride, z. s. je povinen
bezodkladně informovat Dobrovolníka o všech organizačních změnách, které se týkají jeho směny.

7.3. Není-li stanoveno jinak, účastní se Dobrovolník směny na vlastní nebezpečí a odpovědnost.
Prague Pride, z. s. neodpovídá za újmu na zdraví nebo na majetku způsobenou během směny
Dobrovolníkem nebo Dobrovolníkovi, ledaže se na Dobrovolníka vztahuje smlouva o pojištění
odpovědnosti a úrazu (dále jen "Pojištění"). O tom, zda se na něj vztahuje Pojištění, se Dobrovolník
dozví při přihlášení na směnu. Dobrovolník má povinnost bezodkladně nahlásit způsobení újmy na
zdraví a na majetku během směny Koordinátorovi směny, a to i v případě, že újmu sám nezpůsobil
nebo byla-li újma způsobena jemu jiným Dobrovolníkem, nevyplývá-li z okolností něco jiného.

7.4. Dobrovolník nemá nárok na náhradu nákladů vzniklých v souvislosti s výkonem směny (jízdné,
stravné, ubytování apod.), není-li pro směnu ujednáno jinak.

7.5. V rozsahu, v němž není Dobrovolnická smlouva upravena Právními podmínkami a popisem
směny v Systému, řídí se právní úpravou příkazní smlouvy dle ustanovení § 2430 a násl. Občanského
zákoníku.

8. Závěrečná ustanovení

8.1. Je-li některé ustanovení Právních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane,
namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co
nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních
ustanovení.

8.2. Platná a účinná verze Právních podmínek je publikována na webovém rozhraní na adrese
www.praguepride.sinch.cz a v Uživatelském účtu.